Kouluyhteistyö MyTech-ohjelman opintokäynneiksi

Teknologiateollisuuden uusi MyTech-ohjelma avaa matematiikan ja teknologian merkitystä nuorille. Ohjelma tukee yläkoulussa ja lukiossa ilmiölähtöistä projektioppimista ja vahvistaa yhteistyötä yritysten ja korkeakoulujen kanssa. Tavoitteena on kannustaa opettajia ja oppilaita kokeilevaan toimintakulttuuriin ja tutustuttaa teknologia-alojen mahdollisuuksiin. 

Kouluyhteistyöstä MyTech-ohjelman opintokäyntejä - ilmoita yrityksesi mukaan

MyTech-ohjelmaa pilotoitiin keväällä kuudella paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Kiinnostus ja tulokset osoittavat, että ohjelmalle ja varsinkin systemaattiselle yritys-kouluyhteistyölle on todellinen tarve. Nyt MyTech-ohjelmaa laajennetaan valtakunnalliseksi ja kaikilla jäsenyrityksillä on mahdollisuus toteuttaa MyTech-opintokäyntejä. Yritys itse valitsee teeman/teemat sekä määrittelee kuinka monelle oppilasryhmälle ja milloin toteuttaa opintokäynnin. Osallistuminen MyTech-ohjelmaan on yrityksille maksutonta.

Tervetuloa mukaan MyTech-ohjelmaan lukuvuodelle 2017 - 2018! Ilmoita yrityksesi mukaan täällä.

Nuorten kiinnostus syntyy tekemällä

Nuorten maailma on täynnä teknologiaa, mutta kiinnostus matematiikkaan ja luonnontieteisiin laskee ja samoin osaaminen. Nuoret käyttävät sujuvasti teknologiaa, mutta eivät näe - varsinkaan tytöt - matematiikan ja teknologian mahdollisuuksia globaalien haasteiden ratkaisemisessa. Mielikuva teknologiasta laajenee ja monipuolistuu, kun se tuodaan osaksi nuoria kiinnostavia ilmiöitä ja teknologiateemat rakennetaan sisään koulujen ilmiölähtöisiin oppimisprojekteihin.  Pitkäjänteisen ja systemaattisen yhteistyön varmistamiseksi yritykset ja koulut tarvitsevat toimintamallin, jonka avulla tekemiseen ja kokemiseen perustuva oppiminen on helppo toteuttaa.

MyTech-ohjelmasta tukea koulun oppimisprojektille

Yläkouluille ja lukioille suunnattu MyTech-ohjelma tarjoaa tukea ilmiölähtöiseen oppimiseen. Samalla ohjelma vahvistaa koulujen yhteistyötä teknologia-alojen yritysten ja korkeakoulujen kanssa matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen varmistamiseksi tulevaisuuden osaajille.

MyTech-ohjelman projektipäivän toiminnalliset opintokäynnit ovat oppilaille osa oppimisprojektia. Yrityksille opintokäynti on keino tavoittaa laajasti tulevaisuuden osaajia ja korkeakoulut tavoittavat tulevia opiskelijoita. Oppilaat näkevät millainen merkitys LUMA- ja teknologia-osaamisella on heidän omaan elämäänsä. 

MyTech-päivänä oppilaat perehtyvät miten heitä itseään kiinnostavia ilmiöitä tutkitaan ja opiskellaan ratkaisemaan korkeakouussa sekä miten yrityksissä hyödynnetään teknologiaa ilmiön haasteiden ratkaisemiseen. Opintokäyntien sisällöt rakennetaan ohjelman teemojen puitteissa. Teemat ovat: terveys ja hyvinvointi, kiertotalous ja ilmastonmuutos, tulevaisuuden elinympäristö. 

Valtakunnallinen toimintamalli 

Uusi MyTech-ohjelma helpottaa opettajia toteuttamaan uusia opetussuunnitelmia, jotka edellyttävät ilmiölähtöisten oppimisprojektien toteuttamista. Ohjelma tarjoaa yläkouluille ja lukioille ideoita ja materiaaleja uudenlaiseen monialaiseen opetukseen ja oppimiseen. Teemamateriaaleihin linkitetään myös teknologiayritysten nuorten ammattilaisten tarinoita työstään ja sen merkityksestä. Näin yläkoululaiset ja lukiolaiset saavat samalla myös tarvitsemaansa työelämätietoa. 

Olennainen osa ohjelmaa on MyTech-päivän opintokäynti teknologia-alan yritykseen ja ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Opintokäynneistä tehdään vaikuttavia ja innostavia kokonaisuuksia, joita yritysten on kevyt toteuttaa ja helppo skaalata teemasta riippumatta. Pedagogisia ratkaisuja kehitetään opettajiksi opiskelevien kanssa. 

Opettajat yläkoulussa ja lukiossa vastaavat oppimisprojektista ja opintokäyntien järjestämisestä. MyTech-ohjelman sivustolle tehdään varausjärjestelmä, josta opettajat eri puolilla Suomea löytävät helposti MyTech-päivän opintokäyntikohteet. Koulujen hyvin tuntema opintokäyntituki myönetään vain MyTech-ohjelmaan osallistuville. 

Opettajille suunnatulla MyTech-ohjelman sivuilla lisää tietoa ohjelmasta koulun näkökulmasta. Mukaan ilmoittautuneet koulut näet täällä.

Lisätietoja

Birgitta Ruuti, johtava asiantuntija, Kasvu ja uudistuminen

etunimi@sukunimi@teknologiateollisuus.fi, 040 581 8603